AWS Lambdaにおけるセキュリティリスクと対策 - Speaker Deck

2022-06-01

https://speakerdeck.com/scgajge12/aws-lambdaniokerusekiyuriteirisukutodui-ce

AWS Lambda におけるセキュリティ対策などをまとめられたスライド。